Home | Lideratge inclusiu
a

Lideratge inclusiu

Lideratge inclusiu

Per a transformar organitzacions compromeses amb la diversitat

El millor equip sempre serà el que està en equilibri entre experiència i potencial. Equips on convisquin professionals amb diferents graus d’experiència poden crear sinergies i dinàmiques de treball molt positives per l’empresa.

Els professionals sènior aporten un nivell de compromís molt alt i una visió àmplia del negoci.

És important que les empreses comprome-ses amb la responsabilitat social facin una bona gestió de la diversitat.

El Lideratge Inclusiu

 • La diversitat en les organitzacions precisa d’una visió estratègica.
 • Els líders han de ser capaços de dirigir equips diversos i generar una intel·ligència col·lectiva.

Per què parlem de lideratge inclusiu?

 • Les empreses necessiten construir equips que liderin projectes d’alt valor afegit.
 • Aquests equips són cada vegada més diversos i els seus integrants han de reivindicar la seva singularitat.
 • La diversitat és un repte però també una oportunitat que requereix noves habilitats.
 • Gestionar la diversitat obliga a saber incloure diferents models per a aconseguir objectius únics i consensuats.
 • El lideratge inclusiu ja no és una opció personal.

Proposta de treball

 1. El perfil d’els/les líders.
  • Anàlisi dels perfils individuals (proves i entrevistes).
  • Anàlisi del perfil dels líders en el grup (sessió formativa i de assessment).
 2. Les característiques d’un líder inclusiu.
  • Inquietud per aprendre.
  • Evita els biaixos inconscients.
  • Força per a bregar situacions difícils.
  • Intel·ligència de grup.
  • Mirada multicultural.
 3. La diversitat de pensament.
  • Anàlisi de biaixos i creences.

El programa inclou

 • Treball individual amb els líders i anàlisis de perfil.
 • Anàlisi de les polítiques de diversitat de l’empresa.
 • 2 sessions grupals per a desenvolupar les noves habilitats.
 • Desenvolupament d’un manual intern sobre com liderar de manera inclusiva i que permeti destacar conductes concretes.
 • Disseny de material divulgatiu i protocols d’actuació per a les persones de l’empresa.
Projectes de diversitat i inclusio