Home | Plans d’igualtat
a

Plans d’igualtat

Plans de diversitat
Planes de diversidad

La igualtat no és una elecció

El millor equip sempre serà el que està en equilibri entre experiència i potencial. Equips on convisquin professionals amb diferents graus d’experiència poden crear sinergies i dinàmiques de treball molt positives per l’empresa.

Els professionals sènior aporten un nivell de compromís molt alt i una visió àmplia del negoci.

És important que les empreses comprome-ses amb la responsabilitat social facin una bona gestió de la diversitat.

Què fem?

 

  • Us ajudem a desenvolupar els instruments que es recullen legalment en els àmbits relacionats amb la igualtat entre homes i dones, en la vostra organització.
  • Ho fem a mida, amb molta atenció i sentit comú, fent que les coses passin realment.
  • Som professionals de la igualtat, de la gestió de persones i de l’anàlisi de les dades.
Plans de diversitat

Slide
Plans d'igualtat
Conciliació de la vida familiar i laboral
Llenguatge inclusiu
Registre salarial
Protocols per a la prevenció de l'assetjament

Igualtat retributiva RD 902/2020

Registre retributiu

El Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, modifica l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors i comporta l´obligació de les empreses a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i les percepcions extrasalarials de la plantilla, desagregades per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’un valor igual, de tal manera que les persones treballadores puguin accedir, a través de la representació legal de les persones treballadores de l’empresa.

Aquest registre inclou alts càrrecs i personal directiu.

Cada any natural.

Estableix també, que si una empresa amb 50 persones treballadores almenys té una mitjana de retribucions a les persones d’un sexe superior a les de l’altre, en un vint per cent o més, l’empresa haurà d’incloure en el Registre Salarial una justificació d’aquesta diferència, que no pot estar relacionada amb el sexe de les persones treballadores.